آموزش کمک های اولیه

آموزش کمک های اولیه

آموزش کمک های اولیه

جهت دسترسی به محتوای این دوره بایستی آنرا خریداری کنید

درس

  1. شایع ترین علت انسداد راه تنفسی

  2. مدیریت صحنه و مصدوم

تکالیف

مدرسان